НОВИ ПРАВИЛА, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

0
799

Брюксел, 25-и май: дерегулация, саморегулация, независимост на регулаторите

Европейската комисия  обновява Директивата за  аудиовизуални услуги,фокусира вниманието си върху онлайн платформите  и налага изискване за независими регулаторни органи.
Целта на промените в Директивата е подкрепа за новите платформи, насърчаване на тяхното  развитие и създаването на подходяща среда,както и съгласуван подход, за да се избегне фрагментацията на единния европейски пазар,  да се защитават децата от нерегламентирано и вредно съдържание, което би ги  увредило физически, умствено и морално, както и да се вземат ефективни мерки срещу езика на омразата.

Бих желал онлайн платформите, аудио-визуалният и творческите сектори да бъдат движеща сила в цифровата икономика, а не да ги обременяваме с ненужни правила, казваАндрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар.
„Те се нуждаят от сигурността на една съвременна и справедлива законова среда: именно това предоставяме днес.
Това означава да не променяме съществуващите правила, които работят добре, като правилата за отговорността на доставчиците на онлайн услуги. Това означава също така да дерегулираме, когато това е необходимо, в традиционни сектори като телевизионното и радиоразпръскванет или да разширим обхвата на някои задължения, включвайки в него платформите и други участници от цифровия сектор, за да се подобри защитата на потребителите и да се постигнат еднакви условия на конкуренция
“.

Европейската комисия мотивира промените, заложени в ревизираната Директива за аудиовизуалните услуги с драматично променената медийна среда и медийна комуникация. За по-малко от 10 години коренно се е променил медийният пейзаж.Днес, вместо да седят  пред семейния  телевизор, милиони европейци, особено   мадите хора, гледат съдържание онлайн по различни мобилни устройства. Глобалният интернет видео дял в потреблението на интернет трафик  се очаква да нарасне  от 64%  през 2014г., на 80%  през 2019 година.

Уточнява се какво се подразбира под „ онлайн платформи”, а именно:
платформи за споделяне на съдържание, генерирано от потребители, за което разпространителят не носи отговорност. Платформи, в които съдържанието се организира по начин, определен от доставчика на услугата.Платформи, чиято главна цел е да доставят видеосъдържание като  информират, образоват и забавляват.
Сайтовете на вестниците не се имат предвид,както и блогове, сайтове и уеб базирани платформи, на които инцидентно и частично се използва видеосъдържание.

Промените в директивата имат за цел създаването на нови плтформии техният брой в ЕС да нараства.Нещо, което е от ключово значение за разширяванетона възможностите за развитие на нови бизнес модели и обмен наевропейско  културно съдържание. Засилването на разпространението на произведения чрез услуги по заявка ще даде по-широк и по-разнообразен избор за европейците и повече  културно разнообразие. Както и повече възможности за европейстите творци.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ИЗИСКВАНЕ КЪМ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ДА ИМАТ  НЕЗАВИСИМИ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ.
За  прилагането на тези  промени от жизнено важно значение е   преразглеждането    на независимия статут на регулаторните органи.
Те ще трябва да отговарят на критериите за независимост, посочени в директивата, според която Регулаторът :
-трябва да е правно отделен и функционално независим от всеки друг публичен или частен орган
-не трябва да търси или приема указания от който и да било във връзка с изпълнението на задачите
-трябва да упражнява правомощията си безпристрастно и прозрачно в съответсвие с целите на AVMSD в частност смедийния плурализъм, културното многообразие, защитата на потребителите, вътрешния пазар, насърчаването на лоялната конкуренция.
-компетенциите трябва да са ясно определени от Закона
-трябва да разполага с изпънителни правомощия за да прилагат ефективно функциите си.
Предложението засилва и ролята на Европейската група на регулаторите  за аудиовизуални  медийни услуги/ERGA/,за да гарантира  въвеждането и прилагането на Директивата, като Комисията ще следи и предприема мерки при неспазването им, мерки за справяне с бариерите, предизвикани от различни национални подходи, ще полагат усилия за развитието на платформите чрез  Стратегията за единен цифров пазар и програмата Хоризонт 2020.
В началото на юни ще бъде приета европейска програма   за сътрудничество и препоръки как да сеосигури балансирано развитиев този сектор.
Комисията няма да задължи за общо наблюдение на съдържанието, но ще стимулира доброволната саморегулация, като насърчи усилията за  създаване на Кодекс за поведение,  който да допринесе  в  борбата  с езика на омразата  и  фалшивите и подвеждащи коментари.

Комисията ще разглежда вариантите за ефективни подходи, включително техническите стандарти, за да се улесни преносимостта на данните.

Всичко това и още на страницата на Европеската Комисия:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_bg.htm
AudiovisualMediaServicesDirective (AVMSD)
КАКВО И КАК ЩЕ СЕ СЛУЧВА У НАС?

Да огледаме последните медийни събития през тези задаващи се промени. Новият генерален директор на БНР е избран от регулаторен орган, който не пасва на новите изисквания. Тъй като е избран по партийни квоти. Тоест, не е гарантирана изискваната от новите промени в Директивата независимост. Самият директор поема поста след един мъчителен мандат, стопирал процесите на трансформация на радиото в дигитален формат.
Всъщност, новият директор, ако задържи сегашното състояние на радиото,то няма да попадне под обсега на тази Директива, тъй като  замисленото и реализирано  като мултимедийна платформа радио Бинар например, при досегашното ръководство бе сведено до  текстови сайт, с „инцидентни споделяния на видеосъдържание”. Нещо, което го изключва от категорията на онлайн платформите, съгласно тази Директива.
За телевизията обаче,  междувременно и спешно бе гласувана в Комисията за култура и медии поправка в сега действащия Закон за радиото и телевизията /ЗРТ/, която дава  възможност да се удължава мандатът на действащия генерален директор. Казано иначе, поправката в закона стимулира излизането от базови нормативни правила.
В предложенията за изменение на Директивата, четем че е необходимо и действащите закони да бъдат променени така, че да изпълняват новите изисквания.
Оставаме с впечатление, че се готви нов закон.
Питаме се  обаче, доколко и как ще бъдат спазени изискванията за компетентност и прозрачност и възможно ли е този нов закон, който трябва да инплантира  изискванията за независим регулатор, да се създаде  от сега действащия орган СЕМ, избиран по политически квоти?

Паулиана  НОВАКОВА

 

 

 

Коментари

comments