ФОНДАЦИЯ „КОМУНИКАЦИИ И КУЛТУРА“ C&K

Предмет на дейност:

Фондация „Комуникации и култура“ си поставя за цел да съдейства за укрепване на демократичните основи на гражданското общество чрез развитие на обществени нагласи за гарантиране на многообразието от независими и автономни медии, способни да отразяват различните гледни точки, мнения и  идеи.

Фондацията  изгражда и насърчава  комуникацинна достъпност до културното наследство и постиженияс цел да подпомага  културното многообразие, националната идентичност и утвърждаването на общоевропейските културни ценности с използване на съвременните комуникационни и медийни технологии.

Мисия  на Фондацията е да съдейства за духовната и интелектуалната реализация на гражданите чрез информираност, познание, диалог, достъп до културните ценности, чрез свобода на мисленето и словото, равноправно общуване.

Усилията на Фондацията са насочени към това да насърчава и подпомага разширяването на обхвата и средствата за свободно изразяване, разпространяването на духовната култура, нематериалното наследство, да налага езика на новите технологии и новите платформи за дебат, общуване и размяна на мнения, да насърчава мобилните комуникации и достъпа до тях чрез иновации, набиране на инвестиции и повишаване на авнището на знания и умения.

Фондация „Комуникации и  култура“ оказва  експертна подкрепа при разработката на нови медийни платформи и нови медии, предоставя  информация и  консултации,  дава препоръки и предоставя разработки за ефективно участие в проекти и кампании,  свързани с културата и комуникациите, осигурява обучение,  извършва проучвания и анализи на комуникационната среда, организира срещи, конференции, конкурси, семинари, кръгли маси, свързани с комуникациите, медиите и културата.

Фондацията се поставя за цел да подпомага дигитализацията на културно съдържание и да извършва динамичен мониторинг на медийната среда в изпълнение на Стратегията за интензивен, устойчив и приобщаващ растеж 2020 на Европейския съюз.

Фондация „Комуникации и култура“ е издател на сайта www.obache.bg.

The Communications and Culture Foundation aims to help strengthen the democratic foundations of civil society by developing public attitudes to ensure the diversity of independent and autonomous media capable of reflecting different perspectives, views and ideas.

The Foundation builds and promotes communication accessibility to cultural heritage and achievements in order to promote cultural diversity, national identity and the promotion of common European cultural values ​​using modern communication and media technologies.

The mission of the Foundation is to promote the spiritual and intellectual realization of citizens through awareness, knowledge, dialogue, access to cultural values, freedom of thought and speech, equal communication.

The Foundation’s efforts are aimed at promoting and supporting the expansion of the scope and means of free expression, the dissemination of spiritual culture, the intangible heritage, the imposition of language on new technologies and the new platforms for debate, communication and exchange of views, and access to them through innovation, raising investment and raising the knowledge and skills landscape.

The Communications and Culture Foundation provides expert support in the development of new media platforms and new media, provides information and advice, provides recommendations and provides development for effective participation in cultural and communication projects and campaigns, provides training, conducts research and analyzes of the communication environment, organizes meetings, conferences, competitions, seminars, round tables on communication, media and culture.

The Foundation aims to support the digitization of cultural content and to carry out dynamic monitoring of the media environment in the implementation of the European Union’s Strategy for Intensive, Sustainable and Inclusive Growth 2020.

The Communication and Culture Foundation is a publisher of the website www.obache.bg

Фондация „Комуникация и култура“ – регистрация

Проекти:

Уебсайт на проекта: http://kinoto-gradat.obache.bg/