ФОНДАЦИЯ „КОМУНИКАЦИИ И КУЛТУРА“ C&K

Предмет на дейност:

Фондация „Комуникации и култура“ си поставя за цел да съдейства за укрепване на демократичните основи на гражданското общество чрез развитие на обществени нагласи за гарантиране на многообразието от независими и автономни медии, способни да отразяват различните гледни точки, мнения и  идеи.

Фондацията  изгражда и насърчава  комуникацинна достъпност до културното наследство и постиженияс цел да подпомага  културното многообразие, националната идентичност и утвърждаването на общоевропейските културни ценности с използване на съвременните комуникационни и медийни технологии.

Мисия  на Фондацията е да съдейства за духовната и интелектуалната реализация на гражданите чрез информираност, познание, диалог, достъп до културните ценности, чрез свобода на мисленето и словото, равноправно общуване.

Усилията на Фондацията са насочени към това да насърчава и подпомага разширяването на обхвата и средствата за свободно изразяване, разпространяването на духовната култура, нематериалното наследство, да налага езика на новите технологии и новите платформи за дебат, общуване и размяна на мнения, да насърчава мобилните комуникации и достъпа до тях чрез иновации, набиране на инвестиции и повишаване на авнището на знания и умения.

Фондация „Комуникации и  култура“ оказва  експертна подкрепа при разработката на нови медийни платформи и нови медии, предоставя  информация и  консултации,  дава препоръки и предоставя разработки за ефективно участие в проекти и кампании,  свързани с културата и комуникациите, осигурява обучение,  извършва проучвания и анализи на комуникационната среда, организира срещи, конференции, конкурси, семинари, кръгли маси, свързани с комуникациите, медиите и културата.

Фондацията се поставя за цел да подпомага дигитализацията на културно съдържание и да извършва динамичен мониторинг на медийната среда в изпълнение на Стратегията за интензивен, устойчив и приобщаващ растеж 2020 на Европейския съюз.

Фондация „Комуникация и култура“ – регистрация

Проекти:

Уебсайт на проекта: http://kinoto-gradat.obache.bg/