Регулирането на онлайн рекламата в Италия

0
345

Италианското законодателство не съдържа конкретна дефиниция за онлайн рекламата, но определя какво е електронната комуникация. „Електронна комуникация“ е всеки вид комуникация, която пряко или косвено има за цел да популяризира услуги, продукти и бизнес (член 2, буква е) от Законодателен указ 70/2003 относно електронната търговия). Същото определение е включено в Кодекса за регулиране на търговската комуникация. Специфични правила уреждат редакционното съдържание. Правилата за рекламата се разпростират върху онлайн редакционното съдържание само ако то притежава отличителните елементи на рекламата (например, целта му е да повлияе на потребителите).

Като общо правило, разпоредбите за подвеждащата и незаконната сравнителна реклама се прилагат и за онлайн рекламата. В случай на нарушение или неспазване и на Кодекса за саморегулиране на търговската комуникация, включително неговите разпоредби относно заблуждаващата реклама, заинтересованите страни могат да подадат доклад и след това комитет за наблюдение, създаден към регулатора AGCM, може да започне разследване. Рекламирането на фармацевтичните продукти трябва да бъде разрешено от Министерството на здравеопазването, а рекламата в Интернет трябва да включва подробности за това разрешение в допълнение към други изисквания (Насоки на Министерството на здравеопазването 2010, изменени през 2017 г.). За игрите и залаганията действат насоки относно забраната за рекламиране на игри с парични печалби, приложими за субекти от хазартния сектор. Има специални правила, които предвиждат ограничения за определени видове услуги и продукти като алкохол, тютюн, финансови услуги, козметични продукти, храни и хранителни добавки. Специални разпоредби имат сила по отношение на рекламата на фармацевтични продукти, хранителни добавки, козметични процедури, играчки, пътувания и игри.

Интернет доставчиците нямат задължение да наблюдават публикуваното съдържание предварително. Веднага обаче след като узнаят факта, че дейността или информацията са незаконни след съобщение от компетентните органи, трябва да действат незабавно, за да премахнат информацията или да забранят достъпа до нея, ако искат да се освободят от отговорност. Съдебно решение 7708/19, Corte di Cassazione, Sez V – Съд в Рим, раздел XVII – граждански, Решение 693/2019 потвърждава изложеното по отношение на отговорността на доставчика, анализира и профилите на отговорността с позоваване на хипотезата за неправомерната отговорност и активните и пасивни роли на доставчиците на Интернет услуги.

Италианската организация за саморегулиране (IAP), която е един от основателите на Европейския алианс за рекламни стандарти (EASA), допринася за изготвянето на насоките по отношение на търговската комуникация, осъществявана онлайн. IAP подготви и публикува Цифрова харта – документ, чиято цел е, както да индивидуализира най-разпространените форми на търговска комуникация в Интернет, така и да служи като критерий за оценка на решенията на проблемите с прозрачността и приемането на промоционални съобщения в цифров контекст.

„Влиятелни лица“, „известни личности“ или „блогъри (влогъри)“ са свободни да изразят своите лични мнения. Когато техните онлайн публикации включват „споразумение“ (с рекламодател или с негов представител) с цел популяризиране на продукт или марка, тогава промоционалното намерение трябва да бъде ясно разкрито пред обществеността. Такова изискване трябва да бъде изпълнено чрез вмъкване – при молба на публикация – на предупреждение като: „реклама“, „популяризирано/ спонсорирано от марка XYZ“, „в партньорство с ….“ или – в рамките на първите три хаштага – индикации като като: „#advertising“, # спонсориран от марка XYZ „или“ #ad „в комбинация с“ #brand „.

Ако връзката между марката и инфлуенсър, знаменитост или блогър (vlogger) включва само доставка на продукт безплатно или на скромна стойност от време на време, публикуваните коментари винаги трябва да бъдат придружени от видимо опровержение, което посочва „продукт, доставен от марка XYZ“.

Когато „генерирано от потребителите съдържание“ включва връзка с марка или има промоционално намерение, ще се прилага по-горното изискване.

Линк https://www.adregulationews.com/post/2019/03/05/digital-advertising-italy/

Коментари

comments