Укрепване на европейския медиен сектор

0
455

В началото на декември 2020 г. Европейската комисия  публикува съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно плана за действие за европейска демокрация. Този план заедно с плана за действие в областта на медиите и аудио-визуалните услуги ще се занимае основно с финансовата жизнеспособност на медийния сектор и с неговата цифрова трансформация. По-важните акценти от съобщението са:

  1. През 2021 г. Комисията ще предложи препоръка относно безопасността на журналистите. Нейната цел е да бъдат разгледани допълнителни въпроси, свързани с безопасността, да се гарантира по-доброто прилагане от страна на държавите членки на стандартите в препоръката на Съвета на Европа относно защитата на журналистиката и сигурността на журналистите и другите медийни участници от 2016 г., като и да се обърне специално внимание на заплахите срещу жени журналисти.
  2. Ще се създаде Обзор на собствеността върху медиите и евентуално ще бъдат разработени допълнителни насоки относно прозрачността във връзка със собствеността върху медиите.
  3. Ще се насърчат мерките за прозрачно и справедливо разпределение на държавната реклама.
  4. Ще продължи подкрепата за медийното многообразие и за насърчаване на европейски подход за популяризиране на аудио-визуалните медийни услуги от общ интерес.

Комисията също така ще анализира съществуващите национални правила за медийното многообразие и концентрацията, за да се види дали и как те гарантират плурализъм на цифровите медийни пазари, особено в светлината на нарастващата роля на онлайн платформите.

Съобщението на Комисията внася яснота и относно законодателния акт за цифровите услуги (DSA). В него ще бъде предложена хоризонтална рамка за надзор, отчетност и прозрачност на онлайн пространството в отговор на възникващите рискове. Ще бъдат формулирани и правила за гарантиране на по-голяма отчетност за това как платформите модерират съдържанието, за рекламата и алгоритмичните процеси. Много големите платформи ще имат съответно и по-големи задължения. Те ще трябва да оценяват системните рискове за защитата на обществените интереси и основните права, общественото здраве и сигурност. В този контекст много големите платформи ще трябва да разработят и подходящи инструменти за управление на риска и да предприемат мерки за опазване на целостта на своите услуги срещу използването на манипулативни техники. Законодателният акт за цифровите услуги ще предостави на потребителите реални възможности за оспорване на решенията на платформите за премахване или етикетиране на съдържание.

С акта ще бъде създаден предпазен механизъм в областта на съвместното регулиране  по отношение на мерките, които ще бъдат включени в преразгледания Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията. Въз основа на подхода на съвместно регулиране Комисията ще насочи усилията си за решаване на специфични за дезинформацията въпроси по линия на три стълба:

  • Едновременно със започването на съвместните законодателни дискусии относно законодателния акт за цифровите услуги Комисията ще издаде насоки, в които ще определи как платформите и другите заинтересовани страни трябва да се справят с недостатъците, установени при оценката на Кодекса за поведението във връзка с дезинформацията. Подходът ще се основава на участието на множество заинтересовани страни, включвайки не само платформи, но и рекламодатели, медии, гражданско общество, проверители на факти и представители на академичните среди;
  • Комисията ще призове подписалите го страни и съответните заинтересовани, в сътрудничество с Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги, да допълнят Кодекса за поведение в съответствие с насоките;
  • Комисията също така ще създаде по-стабилна рамка за периодично наблюдение на Кодекса за поведение. Тази рамка ще следва опита от наблюдението на дезинформацията във връзка с COVID-19 .

Ще бъдат концентрирани усилия върху по-строгото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)  по отношение на онлайн платформите и други участници, оказващи влияние върху разпространението на дезинформация, в съответствие с насоките на Европейския комитет за защита на данните от септември 2020 г.

Коментари

comments