РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ (GLOSSARY)

0
554

(English text below)

API — приложно-програмен интерфейс: компютърен интерфейс, който позволява достъп до софтуер или техническа система и определя условията, при които може да се използва системата. API обикновено осъществява посредничество по стандартизиран начин между поредица от данни (и информация) и компютърни системи.

Платформа на икономиката на сътрудничеството: онлайн платформа, гарантираща отворен пазар за временното използване на стоки или услуги, обикновено предоставяни от частни лица. Примерите включват платформи за временно настаняване, услуги за наемане на автомобил с шофьор или споделено пътуване.

Компетентни органи: компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с тяхното национално право да изпълняват задачи, които включват борба с незаконното съдържание онлайн, включително правоприлагащите и административните органи, отговорни за прилагането на закона, независимо от естеството или специфичния предмет на този закон, приложим в дадени конкретни области;

Доставчик на съдържание: ползвател, който е представил информация, която е съхранена или е била съхранявана по негово искане от доставчик на хостинг услуги;

Цифрова услуга: използва се като синоним на услуга на информационното общество — вж. определението по-долу.

Погрешно премахване: премахването на съдържание, стоки или услуги, предлагани онлайн, когато това премахване не е оправдано от незаконния характер на съдържанието, стоките или услугите или от реда и условията на онлайн услугата, или на други основания, които оправдават премахването на съдържание, стоки или услуги.

Вредно поведение/вредни действия онлайн: докато някои видове поведение са забранени от правото на равнище ЕС или на национално равнище (вж. определенията за незаконно съдържание и незаконни стоки), други биха могли да доведат до различни видове вреди, без да са незаконни сами по себе си. Пример в това отношение е провеждането на координирани кампании за дезинформация, които могат да имат въздействие върху обществото или да нанесат индивидуални вреди при определени условия. Някои видове съдържание могат също да бъдат особено вредни за уязвими категории потребители, като децата, но не и за широката общественост. Тези понятия остават в известна степен субективни.

Доставчик на хостинг услуги означава доставчик на услуги на информационното общество, които се изразяват в съхраняването на информация, предоставена от получателя на услугата по негово искане, по смисъла на член 14 от Директива 2000/31/ЕО, независимо от мястото му на установяване, който насочва дейностите си към потребители, пребиваващи на територията на Съюза. Примерите включват платформи на социалните мрежи, услуги за видео стрийминг, услуги за споделяне на видео, образ и звук, за споделяне на файлове и други услуги „в облак“, уебсайтове, на които потребителите могат да правят коментари или да публикуват отзиви.

Услуга на информационното общество: Услуга, „нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите“, както е определено в Директива (ЕС) 2015/1535. Определението обхваща много голяма категория услуги, от обикновени уебсайтове до онлайн посредници, като например онлайн платформи, или доставчици на достъп до интернет.

Незаконно съдържание: всяка информация, която не е в съответствие с правото на Съюза или правото на съответната държава членка;

Незаконни стоки: отнася се до незаконната продажба на стоки, както е определено в правото на ЕС или националното законодателство. Примерите включват продажбата на фалшифицирани или пиратски стоки, на опасни нехранителни продукти (т.е. които неотговарят на всички законоустановени изисквания за безопасност в европейското или националното законодателство), фармацевтични продукти, медицински изделия или хранителни продукти и добавки, които са незаконни (или незаконно предлагани на пазара), застрашени видове, опасни химикали и др.

Незаконни изказвания, подбуждащи към омраза: следните тежки прояви на расизъм и ксенофобия, които трябва да се считат за закононарушение във всички държави от ЕС:

а) публично подстрекателство към дискриминация, насилие или расова омраза по отношение на група лица или член на такава група, определена според цвета на кожата, раса, религия или национален или етнически произход;

б) публично оправдаване с расистка или ксенофобска цел на престъпления срещу човечеството и нарушения на правата на човека;

в) публично отричане на престъпленията, определени в член 6 от Хартата на Международния военен трибунал, приложен към Лондонското споразумение от 8 април 1945 г., доколкото това включва поведение, което е презрително или унизително спрямо група лица, определени по отношение на цвета на кожата, раса, религия или национален или етнически произход;

г) публично разпространение или раздаване на брошури, снимки или други материали, съдържащи изрази за расизъм и ксенофобия;

д) участие в дейности на групи, организации или сдружения, които включват дискриминация, насилие или расова, етническа или религиозна омраза.

(Онлайн) посредническа услуга: цифрова услуга, която се състои от пренос или съхраняване на съдържание, което е било предоставено от трета държава; в Директивата за електронната търговия се разграничават три вида посреднически услуги: обикновен пренос (пренос на данни от доставчик на интернет), кеширане (т.е. автоматично създаване на временни копия на уеб данни за ускоряване на технически процеси) и хостинг.

 

Посреднически онлайн услуги: „посреднически онлайн услуги“ означава услуги, които отговарят на всяко едно от следните изисквания:

а)  представляват услуги на информационното общество по смисъла на член 1, параграф  1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (12);

б) позволяват на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, така че да се улесни встъпването в преки търговски взаимоотношения между посочените бизнес ползватели и потребителите, без значение от мястото на окончателно сключване на сделката;

в) предоставят се на бизнес ползвателите въз основа на договорни отношения между доставчика на тези услуги и бизнес ползвателите, които предлагат стоки или услуги на потребителите.

Големи онлайн платформи: онлайн платформи, достигащи до определено равнище на ползвателите и обхващащи различни видове услуги, за които се счита, че имат особено важно въздействие и играят отличителна роля на „пазачи на информационния вход“ към услугите, които предоставят. Тъй като в настоящата консултация се поставя въпросът за отличителните характеристики, въздействието и евентуалните мерки, които трябва да бъдат предприети във връзка с такива платформи, това определение следва да се разбира повече като описание на възможните характеристики, които определят големите онлайн платформи.

Правоприлагащи органи: компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с националното им право да извършват задачи в областта на правоприлагането за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления във връзка с незаконно съдържание онлайн;

Уведомление: означава всяко съобщение, адресирано до доставчик на хостинг услуги, което го уведомява за конкретно незаконно съдържание, което той съхранява или излъчва, и което съответно поражда задължение за доставчика да действа експедитивно, като премахне незаконното съдържание и/или забрани/блокира достъпа до него. Подобно задължение възниква само ако чрез уведомлението доставчикът на хостинг услуги действително се информира и запознава с наличието на незаконно съдържание.

Подател на уведомление: всяко лице (физическо или юридическо), което информира доставчик на хостинг услуги за незаконно съдържание в интернет. Това може да бъде например отделен гражданин, гореща линия или притежател на права върху интелектуална собственост. В някои случаи това може да бъде и публичен орган. В консултацията понятията „сигнализиране“, „подаване на сигнал“ и „уведомяване“ за незаконно съдържание се използват почти като взаимозаменяеми.

Онлайн реклама: във въпросника се споменават няколко вида онлайн реклами:

 • посредническа програмна реклама с наддаване в реално време: при този вид позициониране на онлайн реклами се извършва процес на наддаване в продължение на милисекунди, докато се зарежда съдържанието и наличното рекламно пространство се запълва с реклама, стремяща се към вниманието на потребителя в зависимост от неговите характеристики.
 • Частни пазарни търгове: подобно на процеса на наддаване в реално време, частните пазарни търгове имат за цел да срещнат предлагането от избрана група рекламодатели с търсенето от определена група издатели и обикновено не включват едни и същи рекламни посредници.
 • Програмна реклама с гарантирани импресии (не се основава на търгове): по-близо до „традиционния“ начин на рекламиране, това се отнася до импресиите на рекламите, договаряни пряко между издатели и рекламодатели.
 • Поведенческа реклама (микротаргетиране): широка категория реклами (която може да обхваща всяка една от горните системи), при която рекламите се подават към потребителя въз основа на неговия конкретен профил
 • Контекстуална реклама: по-широка категория реклами, в която за разлика от поведенческата реклама показваните интернет реклами се избират въз основа на контекста на навигирането (напр. съдържание на уебсайт, прегледан от потребителя).

Онлайн платформи: различни „доставчици на хостинг услуги“ като търсачки, социални мрежи, платформи за споделяне на съдържание, онлайн магазини за приложения, пазари, услуги за наемане на автомобил с шофьор, онлайн платформи за пътуване и настаняване. Такива услуги като цяло се характеризират с посредническата си роля между различни страни на пазара — като продавачи и купувачи, доставчици на услуги за настаняване или доставчици на съдържание — и често осигуряват междинен достъп до съдържание, създадено от потребителите.

Екосистеми на онлайн платформите: група онлайн платформи, управлявани от едни и същи или тясно свързани корпоративни образувания/субекти. Тъй като в настоящата консултация се поставя въпросът за отличителните характеристики, въздействието и възможните мерки, които трябва да бъдат предприети във връзка с такива екосистеми на онлайн платформи, това определение следва да се разбира повече като описание на възможните характеристики, които определят екосистемите на онлайн платформите.

 

Препоръчващи системи: отнася се за алгоритмичните системи, използвани от онлайн платформите за подчертаване на съдържание или предложения, с което да се улесни тяхното откриване от потребителите. Обикновено се основава на предпочитанията на потребителя или на сходство със съдържание, разглеждано преди това. Препоръчващите системи се ръководят от различни критерии и имат различни дизайни, понякога са персонализирани за потребителите въз основа на навигационната им история, профили и др., а друг път се основават единствено на аналогията в съдържанието или рейтингите.

Разрастващо се предприятие дружество със средна възвръщаемост на годишна основа от най- малко 20 % през последните 3 години и с най-малко 10 работници и служители в началото на периода (ОИСР, 2007 г.)

Умни договори: софтуер, който изпълнява прехвърляне на актив, когато бъдат изпълнени предварително определени условия („ако… тогава“). Умните договори могат да транспонират условията на писмен договор или да съществуват самостоятелно без писмен договор.

Новосъздадено предприятие: временна организация, създадена за търсене на повторяем и подлежащ на разрастване бизнес модел

Доверен подател: физическо лице или субект, считан от доставчик на хостинг услуги за притежаващ специфичен експертен опит и отговорности за целите на борбата с незаконното съдържание онлайн;

Ползвател: всяко физическо или юридическо лице, което е получател на цифрова услуга

Glossary

API – application programming interface: a computing interface allowing access to a software or technical system and defining the conditions under which the system can be used. APIs typically intermediate in a standardised manner a series of data (and information) flows between computing systems.

Collaborative economy platform: an online platform ensuring an open marketplace for the temporary usage of goods or services often provided by private individuals. Examples include temporary accommodation platforms, ride-haling or ride-sharing services.

Competent authorities: the competent authorities designated by the Member States in accordance with their national law to carry out tasks which include tackling illegal content online, including law enforcement authorities and administrative authorities charged with enforcing law, irrespective of the nature or specific subject matter of that law, applicable in certain particular fields;

Content provider: a user who has submitted information that is, or that has been, stored at his or her request by a hosting service provider;

Digital service: used here as synonym to an information society service – see definition below.

Erroneous removal: the removal of content, goods or services offered online where such removal was not justified by the illegal nature of the content, goods, or services, or the terms and conditions of the online service, or any other reason justifying the removal of content, goods or services.

Harmful behaviours/activities online: while some behaviours are prohibited by the law at EU or national level (see definitions for illegal content and illegal goods), other behaviours could potentially result in diverse types of harms, without being illegal as such. A case in point are coordinated disinformation campaigns which may lead to societal impact or individual harm under certain conditions. Some content can also be particularly damaging for vulnerable categories of users, such as children, but not for the general public. Such notions remain, to certain extent, subjective.

Hosting service provider means a provider of information society services consisting of the storage of information provided by the recipient of the service at her request, within the meaning of Article 14 of Directive 2000/31/EC, irrespective of its place of establishment, which directs its activities to consumers residing in the Union. Examples include social media platforms, video streaming services, video, image and audio sharing services, file sharing and other cloud services, websites where users can make comments or post reviews.

Information Society Service: a service ‘normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services’, as defined in Directive (EU) 2015/1535. The definition covers a very large category of services, from simple websites, to online intermediaries such as online platforms, or internet access providers.

Illegal content: any information which is not in compliance with Union law or the law of a Member State concerned;

Illegal goods: refer to the illegal sale of goods, as defined in EU or national law. Examples include the sale of counterfeit or pirated goods, of dangerous non-food products (i.e. which do not comply with all statutory safety requirements in the European or national law), pharmaceutical, medical devices or food products and supplements which are illegal (or illegally marketed), endangered species, dangerous chemicals, etc.

Illegal hate speech: the following serious manifestations of racism and xenophobia that must constitute an offence in all EU countries:

 • public incitement to discrimination, violence or racial hatred in respect of a group of persons or a member of such a group defined by reference to colour, race, religion or national or ethnic origin;
 • public condoning, for a racist or xenophobic purpose, of crimes against humanity and human rights violations;
 • public denial of the crimes defined in Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal appended to the London Agreement of 8 April 1945 insofar as it includes behaviour which is contemptuous of, or degrading to, a group of persons defined by reference to colour, race, religion or national or ethnic origin;
 • public dissemination or distribution of tracts, pictures or other material containing expressions of racism and xenophobia;
 • participation in the activities of groups, organizations or associations, which involve discrimination, violence, or racial, ethnic or religious

(Online) intermediary service: digital service that consist of transmitting or storing content that has been provided by a third country, the E-commerce Directive distinguishes three types of intermediary services: mere conduit (transmitting of data by an internet access provider), caching (i.e. automatically making temporary copies of web data to speed up technical processes) and hosting

Online intermediation services: online intermediation services’ means services which meet all of the following requirements:

 1. they constitute information society services within the meaning of point (b) of Article 1(1) of Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council (12);
 2. they allow business users to offer goods or services to consumers, with a view to facilitating the initiating of direct transactions between those business users and consumers, irrespective of where those transactions are ultimately concluded;
 3. they are provided to business users on the basis of contractual relationships between the provider of those services and business users which offer goods or services to consumers

Large online platforms: online platforms reaching a certain level of users and covering different types of services that are considered to have a particularly important impact and play a distinctive role as ‘gatekeepers’ to the services they provide. Since the present consultation itself inquires about the distinctive features, the impact and the potential measures, which need to be taken in relation to such platforms, this definition should be understood more as a description of possible features that identify large online platforms.

Law enforcement authorities: the competent authorities designated by the Member States in accordance with their national law to carry out law enforcement tasks for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences in connection to illegal content online;

Notice: any communication to a hosting service provider that gives the latter knowledge of a particular item of illegal content that it transmits or stores and therefore creates an obligation for it to act expeditiously by removing the illegal content or disabling/blocking access to it. Such an obligation only arises if the notice provides the internet hosting service provider with actual awareness or knowledge of illegal content.

Notice provider: anyone (a natural or legal person) that informs a hosting service provider about illegal content on the internet. It may for instance be an individual citizen, a hotline or a holder of intellectual property rights. In certain cases it may also include public authorities. In the consultation, terms such as ‘flagging’, ‘referring’ or ‘notifying’ illegal content are used quasi- interchangeably.

Online advertising: the questionnaire refers to several types of online advertising

 • intermediated programmatic advertising though real-time bidding : in this type of online ad placement, a bidding process takes place during milliseconds while the content is loading and the advertising space available is matched with ads bidding for the attention of the user according to its
 • Private marketplace auctions (PMP): similar to the real-time bidding process, PMPs march demand and offer from a selected group an advertisers with a selected group of publishers and typically do not involve the same advertising intermediaries
 • Programmatic advertising with guaranteed impressions (non-auction based): closer to the ‘traditional’ manner of advertising, this refers to impressions of advertisements directly negotiated between publishers and advertisers
 • Behavioural advertising (micro-targeting): a broad category of advertising (potentially covering either of the above systems) where advertisements are served to a user based on their particular profile
 • Contextual advertising: a broader category of advertising where, in contrast with behavioural advertising, the ads displayed are selected based on the context of the navigation (e.g. content of a website browsed by a user)

Online platforms: a variety of ‘hosting service providers’ such as search engines, social networks, content-sharing platforms, app stores, marketplaces, ride-hailing services, online travel and accommodation platforms. Such services are generally characterised by their intermediation role between different sides of the market – such as sellers and buyers, accommodation service providers, or content providers – and oftentimes intermediate access of user-generated content.

Online platform ecosystems: group of online platforms operated by the same or closely related corporate entity/entities. Since the present consultation itself inquires about the distinctive features, the impact and the potential measures, which need to be taken in relation to such online platform ecosystems, this definition should be understood more as a description of possible features that identify online platform ecosystems.

Recommender systems: refer to the algorithmic systems used by online platforms to give prominence to content or offers, facilitating their discovery by the users. , typically based on the preferences of the user or similarity with content previously viewed. Recommender systems follow a variety of criteria and designs, sometimes personalised for the users, based on their navigation history, profiles, etc., other times based purely on the content analogy or ratings.

Scaleup: a company who has an average annualized return of at least 20% in the past 3 years with at least 10 employees in the beginning of the period (OECD, 2007)

Smart contracts: software which executes the transfer of an asset upon fulfilment of pre-determined conditions (“if …then”). Smart contracts can transpose the terms of a written contract or they can exist stand-alone without a written contract.

Startup: temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model

Trusted flagger: an individual or entity which is considered by a hosting service provider to have particular expertise and responsibilities for the purposes of tackling illegal content online;

User: any natural or legal person who is the recipient of a digital service

Коментари

comments