Новата европейска регулативна рамка на далекосъобщенията

0
345

През 2018 г. Европейският съюз прие Европейски кодекс за електронни съобщения (EECC). Той обединява в един текст и реформира в дълбочина разпоредбите на четири директиви от Европейския пакет за далекосъобщения от 2002 г. Една от неговите амбиции е да разшири обхвата на телекомуникационното регулиране до глобалните доставчици на така наречените услуги Over-The-Top (OTT).

OTT е средство за предоставяне на телевизионно и филмово съдържание по Интернет при поискване и в съответствие с изискванията на отделния потребител. В Кодекса са включени и мерки за насърчаване на конкуренцията, както и за стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет и в 5G мрежи. Държавите членки на ЕС имаха ангажимента да транспонират Европейския кодекс до 21 декември 2020 г., но националните процеси бяха силно повлияни от пандемията. Към днешна дата осем държави са транспонирали текста в националното законодателство (вкл. и България с изменения на ЗЕС, ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.). Очаква се ускорение по тази тема в държавите членки до края на годината.

Постановление, публикувано на 2 октомври 2021 г., бележи нова стъпка в прилагането на Европейския кодекс за електронни съобщения във Франция. Текстът урежда новите задължения на операторите по отношение на уведомяване за инциденти със сигурността, аварийни комуникации, докладване на френския телекомуникационен регулатор ARCEP, оперативна съвместимост и информация за потребителите. Процедурите за определяне на съответните пазари, на оператори със значително влияние върху тези пазари и на средствата за защита са адаптирани към новата европейска рамка. Пазарите се определят за максимален период от 5 вместо 3 години.

Наредба № 2021-650 от май 2021 г. премахна задължението за предварителна регистрация в ARCEP за телекомуникационни оператори с цел намаляване на административните формалности. Операторите, регистрирани въз осонва на предишния режим, не са вече задължени да актуализират регистрацията си в случай на промяна на ситуацията. Въвеждат се нови случаи на докладване на информация на ARCEP и се предвижда възможност регулаторът да иска информация и от други компании, действащи в сектора на електронните съобщения или в свързани сектори.

Операторите трябва да информират своите абонати в случай на особена и значителна заплаха от инцидент със сигурността и да посочат мерките, които могат да предприемат, за да се защитят. Само заинтересованите абонати трябва да получават тази информация. Операторите са задължени да уведомяват и министъра на вътрешните работи за всеки инцидент, който има значително въздействие върху работата на неговите мрежи или услуги. Параметрите на инцидент със сигурността  са съзнателно приведени в съответствие с тези на Директивата за киберсигурност на мрежите и информационните системи (Директива (EС) 2016/1148).  Всъщност целта на Европейския кодекс беше да доближи задълженията за уведомяване за инциденти в областта на сигурността на телекомуникационния сектор до задълженията, приложими към други сектори, обхванати от цитираната директива.

Държавните органи могат да поискат от съответните оператори да изпращат съобщения, за да повишат осведомеността на потребителите за незаконните дейности, които могат да се извършват чрез Интернет или чрез телефонни услуги. Тези съобщения могат да се отнасят и до средствата, с които разполагат потребителите, за да защитят личните си данни от злонамерени действия.

ARCEP може да налага задължения за оперативна съвместимост на доставчиците на NI-ICS (независими от номера междуличностни комуникационни услуги, които не се свързват с обществената телефонна мрежа и се предоставят през публичния Интернет, наричани като цяло OTT). Ако правомощието бъде упражнено, това би довело до истинска промяна на играта за световните OTT играчи. Тя може да се случи, ако ARCEP прецени, че оперативната съвместимост между крайните потребители е компрометирана поради липса на оперативна съвместимост на тези услуги. Според декрета на потребителите трябва да бъде предоставена информация преди сключването на договор за електронни съобщителни услуги, поради което е важно всеки оператор да определи ясно тяхната класификация. Информацията за хората с увреждания трябва да бъде публикувана в разбираема, пълна, актуална, машинно четима и достъпна форма.

Измененията в ЗЕС у нас са сходни.  С оглед осигуряване на по-бърз достъп до радиочестотния спектър и намаляване на административната тежест с тях са въведени разпоредби, които позволяват радиочестотен спектър, който към настоящия момент се използва след издаване на разрешение, да се използва въз основа на регистрационен режим. Добавени са и разпоредби относно хармонизираното и съгласуваното използване на радиочестотния спектър в ЕС, като възможност Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да използва форума за партньорска проверка в рамките на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър.

Изменения има и във връзка с прилагането на някои от основните принципи на комплексното административно обслужване и изискванията на Административно-процесуалния кодекс, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление, за да се избегне  необосновано изискване гражданите и бизнесът да предоставят информация и документи, които вече са налични в администрацията. Въвеждат се и изменения в разпоредбите, отнасящи се за правата на потребителите – за преддоговорна и договорна информация, прозрачност, качество на обслужване, продължителност и подновяване на договора, сигурност и достъп до номера за спешни случаи, по-добра защита при ползване на пакетни услуги. Правилата за защита на потребителите вече ще се прилагат и за услуги, предоставяни по Интернет, като приложения за обмен на съобщения.

Линк https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044154154

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/169/proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-elektronnite-suobshteniya-2

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/parlamentyt-prie-na-vtoro-chetene-promenite-v-zakona-za-elektronnite-syobshteniia-2261630

 

Коментари

comments