Правилата на онлайн класирането и успехът в бизнеса

0
421

Онлайн класирането се очерта като определящ фактор за търговския успех на много бизнеси в Европейския съюз. Този фактор стана още по-влиятелен по време на пандемията COVID-19, тъй като много фирми са принудени да търгуват изключително в мрежата. Като взе предвид това, Европейската комисия публикува насоки за изясняване на основните задължения на посредническите платформи и търсачките, посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1150 HA ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 г. Според регламента, Съюзът трябва да създаде целенасочен набор от задължителни правила, за да се осигури справедливост, предвидимост, устойчивост и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар. Необходимо е правилата да предвиждат и подходящи стимули за насърчаване на справедливостта и прозрачността, специално по отношение на класифицирането на ползвателите на корпоративните уеб сайтове в резултатите от търсенето, генерирани от онлайн търсачките. С помощта на тези правила трябва да се гарантира иновационният потенциал на онлайн платформите и да се създадат условия за здравословна конкуренция, която да даде възможност за най-широк избор на потребителите. По отношение на аспектите, които не са обхванати от регламента държавите-членки запазват правото да приложат националното право.

Платформите и търсачките трябва да включват толкова детайли в описанието на основните параметри за класиране, колкото е необходимо и подходящо за техните бизнес потребители, без да ги претоварват или объркват. Описанията на основните параметри за класиране трябва да бъдат изготвени на ясен и разбираем език и да бъдат съобразени с нуждите на потребителите на всяка платформа. Препоръчва се платформите и търсачките да включват механизъм за получаване на обратна връзка от потребителите дали предоставеното описание е полезно и достатъчно подробно. Платформите и търсачките трябва да актуализират описанията на основните си параметри за класиране, като могат да разработят свои собствени процедури за това. Те не са задължени да разкриват чувствителни в търговски план алгоритми, подробности относно функционирането на техните механизми за класиране или търговски тайни. Насоките обаче посочват, че трябва да се постигне баланс между защитата на законните бизнес интереси и прозрачността. Въпреки че тези насоки не са правно обвързващи, колкото по-стриктно се спазват, толкова по-малко вероятно е да се установи, че са нарушени задълженията съгласно регламента.

Насоките изискват платформи като Google и Amazon да идентифицират алгоритмичните параметри, които определят класирането, и да ги направят достъпни за бизнес потребители, които ползват техните услуги.

Целта на насоките е да се подобри прозрачността на алгоритмичните параметри за класиране, които са от решаващо значение за определяне на видимостта онлайн, а също и за оцеляването на много предприятия. Това в крайна сметка ще дадат възможност на потребителите да получат достъп до най-висококачествените стоки и услуги, предлагани на европейския пазар.

Линкове:

https://www.eubusiness.com/news-eu/search-ranking.71mn

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1150&from=EN

Коментари

comments