Регулиран или саморегулиран Интернет – европейските инициативи за цифровото десетилетие

0
184

Регулиран или саморегулиращ се Интернет? Европейската комисия обяви „Курс към цифровото десетилетие“, политическа програма, чрез която се въвежда  стабилна рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество за постигане на целите в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги.

Програмата е насочена и към формулирането и осъществяването на мащабни многонационални цифрови проекти. Системата за мониторинг за изпълнение на задачите на „Цифровия компас“, трябва да бъде в синхрон с Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

България подкрепя подхода за трансформация, базирана на общи ценности и принципи за защитата и насърчаването на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Цифровите принципи  трябва задължително да вземат предвид основните права на човека, които да се зачитат онлайн така, както и офлайн. Основният им фокус следва да бъде насърчаването на достъпа до отворени и сигурни цифрови технологии и въвличането на много заинтересовани страни, в които е включено и гражданското общество.

Подкрепяме списъка на Комисията с многонационални проекти, който се отнася до  различни области за инвестиции, като инфраструктура за данни, процесори с ниска консумация на енергия, 5G комуникации, високопроизводителни изчислителни технологии, сигурна квантова комуникация, публична администрация, блокчейн, центрове за цифрови иновации и цифрови умения .

Цифровото десетилетие на ЕС се съсредоточава върху свързаността, цифровото образование, цифровата трансформация на бизнеса и цифровите обществени услуги, спазвайки принципите на свобода на словото и информацията, правото на неприкосновеност на личния живот, свободното движение на данни и киберсигурността, което е в синхрон с националните приоритети.

По-конкретно програмата „Курс  към цифровото десетилетие“  си поставя амбициозни цели за постигане до 2030 г.:

–           ИКТ специалисти: 20 млн.+преодоляване на пропастта в социалното реализиране на половете;

–           Базови цифрови умения: мин. 80% от населението между 16 г. и 74 г.

–           Ключови обществени услуги:100% онлайн достъпни;

–           100% от гражданите на Съюза с достъп до медицинските си досиета (електронни здравни досиета);

–           Използване на цифрова идентификация от 80% от гражданите;

–           Гигабитова свързаност на всички европейски домакинства с покритие от 5G на всички населени райони;

Най-малко 20 % от световното производство (като стойност) на авангардни полупроводници – удвояване дела на ЕС в глобалната продукция;

–           Първи компютър с квантово ускоряване;

–           Използване на компютърни услуги в облак, изкуствен интелект и големи данни от 75% от компаниите в ЕС.

Сравненията със сегашното състояние на нещата са следните:

  • Възрастни с основни цифрови умения: сега 56%,  цел 80%;
  • Наети специалисти по ИКТ: сега 8,4 млн., цел 20 млн.;
  • Покритие от гигабитови мрежи: сега 59 %, цел 100% от домакинствата;
  • Покритие на 5G мрежа: сега 14%, цел 100% от населените места;
  • Производство в ЕС на полупроводници, вкл. процесори: сега 10 %, цел > 21 % от световното производство в стойностно изражение;
  • Изчислителни услуги „в облак“: сега 26 %, цел 75%;
  • Големи информационни масиви: сега 14 %, цел 75 %;
  • Изкуствен интелект: сега 25 %, цел75 %.

Успешното изпълнение на Програмата ще доведе и до широк спектър от икономически и обществени ползи във всички производства и социални дейности.

ЕК провежда  разговори и относно Алианса за бъдещето на Интернет. Предложението  на правителството на САЩ е за създаване на група на единомислещи страни за обща визия за бъдещето на мрежата с много ангажименти за изпълнение – за отворен, сигурен и доверен Интернет на базата на демократичните правила, който се противопоставя на визията на авторитарните държави, разпространяващи пропаганда и масово наблюдение. Това е един по-различен поглед върху Интернет с акцент върху регулирането за разлика от този, който познаваме досега като развиващ се въз основа на саморегулирането. САЩ предлагат да допълнят концепцията със страните от ЕС и с други подкрепящи държави за общо изявление на 8-9 декември 2021 г. по време на Срещата на върха за демокрация под ръководството на президента Байдън, а следващата година да се работи по принципи  за демократичните общества с включване на множество заинтересовани страни. ЕС не е съгласен безусловно с новото разбиране за мрежата. Главна тема е защитата на човешките права онлайн и  други проблеми като цифровите права и принципи, киберсигурността и splinternet. За Съюза е от значение и какви са позициите на държавите членки. Първите коментари са на всеобща загриженост за тези радикални промени и основно за поддържането на отворен и сигурен Интернет, който следва модела на отчитане на интересите на всички заинтересовани субекти. Дискусиите ще продължат. Предполага се, че ЕС ще действа по-скоро в рамките на  цифровите принципи на цифровото десетилетие,  като по този начин се популяризира европейският опит. Докато мнението на САЩ е по-скоро да се изключат недемократичните държави, ЕС вижда риск в разпокъсването на Интернет и се очаква да предложи по-интегративен подход, който обхваща максимален брой участници.

Линк https://www.euractiv.com/section/digital/news/us-democratic-alliance-on-internet-governance-not-yet-clear-for-eu-commission/

Коментари

comments