Гърция модернизира правилата за цифровата конкуренция

0
336

Гърция приема модерен закон за регулиране на конкуренцията в цифровите екосистеми без налагането на предварителни забрани.

Законът на Европейската комисия за цифровите пазари (DMA) все още е в процес на подготовка, но Гърция вече публикува за обществени консултации нов законопроект за конкуренцията. Този акт изменя досегашния закон (L.3959/2011 орган) и има за цел да транспонира Директива (ЕС) 2019/1), за да укрепи правомощията на гръцкия орган за защита на конкуренцията и да модернизира съществуващата рамка чрез въвеждане на специални правила относно цифровите пазари.

Новият законопроект и DMA, въпреки че имат за цел постигането на сравними резултати, тръгват от различни изходни точки. DMA се стреми да регулира големи, системни онлайн платформи, т. нар. „гейткийпъри“  (“gatekeepers”)  чрез налагането на предварителни забрани, които трябва да се спазват. Гръцкият законопроект възприема подход, който адаптира правилата за конкуренция към онлайн платформите по начин, подобен на този в няколко други държави  членки на ЕС (Германия, Италия) и в съответствие с традиционните правила за конкуренция.

Съгласно член 2А злоупотребата с власт в екосистема от структурно значение за конкуренцията е забранена. По-специално „екосистема“ се определя или (1) като мрежа от взаимосвързани и до голяма степен взаимозависими икономически дейности на различни предприятия, насочени към същата група потребители, или (2) като платформа, свързваща икономическите дейности на различни предприятия, които са насочени към същата група потребители.

„Платформа“ е или предприятие, което функционира като (1) посредник за транзакции между взаимозависими крайни потребители и бизнес потребители, или само между крайни потребители, или (2) инфраструктура за разработване и предлагане на различни, но взаимозависими продукти и услуги.

Обхватът на новия законопроект не е толкова подробен, колкото този, предвиден в DMA, но изглежда достатъчно широк, за да обхване всички случаи, които не биха били обект на DMA и не биха попаднали в стандартните правила за конкуренция относно злоупотреба с господстващо положение.

Оценката на „структурното значение за конкуренцията“ отчита  икономическата сила, пазарния дял или притока на екосистемата спрямо един или повече сектори на гръцката икономика; достъпът на екосистемата до важни ресурси, като например бизнес потребители, които разчитат на екосистемата за достигане до крайните потребители и чувствителни данни, свързани с конкуренцията; значението на екосистемата за достъпа на трети страни до гръцкия пазар на доставки и продажби; целия бизнес модел на екосистемата при извършване на нейната оценка; и достатъчно обоснованите обективни аргументи, представени от страните във връзка със съответните практики.

Смята се, че наличието на четири независими екосистеми, които са жизнеспособна алтернатива за потребителите, няма структурно значение за конкуренцията. Този количествен праг, макар и необичаен сам по себе си, изглежда оправдан поради правна сигурност. Независимо от това, би било интересно да се разбере как се обосновава подобен подход, тъй като оценката на въздействието, придружаваща законопроекта, не доразвива допълнително въпроса.

Изводът на специалистите е , че новият законопроект взема различна посока в сравнение с DMA по отношение на цифровите пазари. Той предвижда отворени, гъвкави правила, които позволяват на гръцкия орган за защита на конкуренцията да оцени наред с другото ефективността, присъща на цифровите екосистеми. Тази гъвкавост се балансира от въведения праг за функционирането на най-малко четири екосистеми на пазара, като в този случай „цифровите“ правила няма да се прилагат. Като цяло естеството на предложените норми се различава от съдържащото се в DMA, който заема по-формалистична регулативна позиция, като формулира списък с предварителни забрани за големи, системни онлайн платформи. Във всеки случай Гърция прави голяма крачка към модернизиране на своите закони за конкуренцията. Дали тези норми ще се окажат ефективни предвид малкия размер на гръцкия пазар и след въвеждането на DMA, предстои да се разбере, но това до голяма степен ще зависи от позицията, която националният орган за конкуренцията е готов да заеме по отношение на цифровите екосистеми.

Линк https://www.epant.gr/en/enimerosi/press-releases.html

 

Коментари

comments