Борбата с дезинформацията е отново в центъра на вниманието на Европейската комисия

0
121

Европейската комисия прие Насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. След влизането му в сила през октомври 2018 г., сред подписалите Кодекса  страни са  големи онлайн платформи, активни в ЕС, както и големи търговски сдружения, които представляват европейския рекламен сектор. За Комисията Кодексът е важно, първо по рода си постижение, тъй като е иновативен инструмент, който гарантира по-голяма прозрачност и отчетност за онлайн платформите, както и подобряване на политиките за борба с дезинформацията.

Оценката на Комисията относно Кодекса за поведение, осъществена през 2020 г.,  е реалистична, тъй като бяха установени значителни недостатъци като непостоянно и непълно прилагане в платформите и в държавите членки, ограничения, присъщи на основания на саморегулиране характер на документа, както и пропуски в обхвата на поетите ангажименти. В оценката беше подчертана също така и необходимостта от подходящ механизъм за мониторинг, включително ключови показатели за ефективност (КПЕ), както и ограничено участие от заинтересованите страни, по-специално от рекламния сектор. По тази причина в Плана за действие за европейската демокрация (EDAP) Комисията обяви, че ще издаде насоки за укрепване на Кодекса като част от всеобхватните действия за борба с дезинформацията в онлайн средата, както и че ще представи специално законодателство относно прозрачността на политическата реклама.

Разрешаването на проблема, свързан с дезинформацията, трябва да разчита на подкрепата на мултидисциплинарна общност, включително проверители на факти, научни изследователи и други съответни заинтересовани страни. За да може да се създаде такава общност и да се улесни нейната работа, беше създадена Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) .

Комисията приканва подписалите Кодекса страни да представят първия проект на преразгледания текст през есента, за да дадат възможност за пълноценна дискусия. Освен подписалите страни поканени са да вземат участие в процеса на изменението му и установени и нововъзникващи платформи, корпоративни участници и представители на онлайн рекламата, както и нови  заинтересовани субекти, които могат да допринесат с ресурси или с експертен опит за ефективното функциониране на инструмента.

Един от акцентите на подобрения Кодекс  ще бъде изготвянето на подходящи рекламни политики, които се справят с нарушенията в рекламните системи, водещи до разпространяване на дезинформация. Подобни политики трябва да се прилагат последователно и ефективно. В обсега на измененията е включена и политическата  реклама.

Предложението на Комисията за приемането на Закон за цифровите услуги (DSA) съдържа създаването на съвместен регулативен предпазен механизъм за мерките, които ще намерят място в преразгледания Кодекс.

Линк https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice-disinformation

Коментари

comments