Пакетът за цифровите услуги и пазари на ЕС срещу технологичните гиганти

0
247

Конкретните разпоредби на пакета са много и разнообразни и те дълго ще бъдат обсъждани (ориентировъчна дата за приемането на закона е 2023 г.), най-важното обаче тук е фактът, че чрез тази законодателна инициатива Европейската комисия е заявила безапелационното си намерение да ограничи прекомерните свободи, които имат големите технологични компании в цифровата епоха. За някои това може да се тълкува като възстановяване на политическия и икономическия контрол над субектите, възприемани от мнозина като безотговорни и често мотивирани от съвсем неалтруистични намерения.

Според експерти на регистрираната в Ирландия юридическа фирма Ronan Daly Jermyn въпреки че Европейският съюз (ЕС) отново е в авангарда на цифровото регулиране, публикуването на предложенията за DSA и DMA идва в момент, в който е налице глобална тенденция към внимателно наблюдаване на работата на „големите технологични компании“. Както вече Обаче публикува, в Обединеното кралство, например, властите също се стремят да актуализират съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и защитата на потребителите, за да го адаптират към изискванията на цифровото общество. Обединеното кралство има за цел да създаде структура на централно равнище, наречена „Звено за цифрови пазари“, предназначена да предоставя основната експертиза в тази област. Предложението изпълнява препоръките на правителството, което се застъпва за „нов, регулативен подход – такъв, който може да се справи едновременно с редица проблеми и да има правомощия да действа бързо в променящите се пазарни условия. В САЩ се водят три антитръстови дела, предприети от отделни щати и окръжни прокурори срещу Google, с общия мотив да се опитат да спрат предполагаемото антиконкурентно поведение, предназначено да укрепи монополното положение на Google на цифровия пазар.

Въпреки че ще минат години, преди да видим как предложенията на ЕС стават действащи закони, публикуването на първия проект на законодателството и по-широката политическа атмосфера, в която се случва, предполага, че е достигнат върхът на феномена на „решаващо влияние на големите технологични компании върху всеки аспект на бизнеса и обществото“.

В тази обстановка Facebook засили контрола върху съдържанието на платформата със създаването на собствен механизъм за регулиране. Повече от 20 000 дела бяха отнесени до новия Надзорен съвет  (Oversight Board) след отварянето на жалби на потребители през октомври 2020 г. Тъй като Съветът не може да разглежда всяка жалба, приоритет имат случаите с потенциал да засегнат много потребители по света или са от решаващо значение за публичния дискурс, или повдигат важни въпроси относно политиките на Facebook.

Понастоящем Съветът е избрал шест случая, включително пет жалби на потребители и един случай, отнесен до него от Facebook.

Линкове: https://oversightboard.com/news/719406882003532-announcing-the-oversight-board-s-first-cases-and-appointment-of-trustees/

https://oversightboard.com/

 

 

 

 

 

 

A Shot across the Bows?

 

Rather than the specific provisions of the DSA and the DMA, what is of greatest significance here is the fact that the Commission has signalled an unambiguous intention to rein in the excessive freedoms granted to major technology companies in the digital age. For some, this may be construed as a re-establishment of political and economic control over entities perceived by many to be answerable to no one and often motivated by less than altruistic aims.

 

Although the EU is, once again, at the vanguard of digital regulation, the publication of the DSA and DMA proposals come at a time when we are seeing a global trend towards the status of ‘big tech’ being scrutinised. In the UK, for instance, authorities are also seeking to update existing competition and consumer protection legislation in order to adapt them to the modern digital age. The UK aim to establish a central entity called the “Digital Markets Unit”, designed to be the core of expertise in this area. The proposal implements the recommendations of a study focused on online platforms and digital advertising published by the UK Competition and Markets Authority at the request of the government that advocated for ‘a new, regulatory approach – one that can tackle a range of concerns simultaneously, with powers to act swiftly to address both the sources of market power and its effects, and with a dedicated regulator that can monitor and adjust its interventions in the light of evidence and changing market conditions.’ In the US, three anti-trust suits are being taken by individual states and district attorneys against Google, with the common thread of seeking to put a stop to alleged anti-competitive conduct designed to entrench Google’s monopoly position in the digital market.

 

Whilst it will be years before we may see the EU’s proposals becoming law, the publication of the first draft of the legislation, and the broader political atmosphere in which it has occurred, suggests that we have reached the peak of the phenomenon of ‘big tech’ and its influence on every aspect of business and society.

Коментари

comments