План за действие на Европейската комисия за засилване на европейската демокрация

0
394

„Цифровата революция преобрази демократичната политика. Политическите кампании вече се провеждат не само в непосредствена близост до хората, на билбордове, радиовълни и телевизионни екрани, но и онлайн.

Това дава на политическите участници нови възможности да достигат до гласоподавателите. То също така предоставя нови възможности за гражданска ангажираност, като улеснява достъпа на някои групи, по-специално на младите хора, до информация и участие в обществения живот и демократичния дебат. Същевременно ЕС е загрижен не само за защитата на демокрацията в рамките на своите граници, но предвид глобалното нарастване на натиска върху демокрацията.“ се казва в СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно Плана за действие за европейската демокрация.

Европейската комисия заявява, че бързият растеж на онлайн кампаниите и онлайн платформите разкрива и слабости и затруднява поддържането на почтеността на изборите, гарантирането на свободни и плуралистични медии и защитата на демократичния процес от дезинформация и други манипулации.

Наред с плана за действие за европейската демокрация, планът за действие в областта на медиите и аудио-визуалния сектор се съсредоточава върху финансовата жизнеспособност на медийния сектор подкрепата за медийния плурализъм. Публичното оповестяване на информация за това кой притежава или контролира медиите и прозрачното и справедливо разпространение на държавната реклама също могат да засилят гаранциите за медийния плурализъм. Основен акцент в предприетите мерки е осигуряването на ефективната защита на журналистите. “Налице е ясна необходимост от подобряване на онлайн и на физическата безопасност на журналистите и от предоставяне на тях и на другите участници в в подкрепа на обществения интерес на инструменти за защита срещу злоупотреба с предявяването на съдебни искове“ подчертава Комисията.

Европейският план за действие в областта на правата на човека и демокрацията също така предоставя конкретни насоки за външни действия за укрепването на  свободните и плуралистични медии по света и особено за сигурността на журналистите.

Линк https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0790

Коментари

comments