Великобритания. Груповото прихващане на сигнали нарушава правата на човека

0
246

Голямата камара на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) установи, че режимът на Обединеното кралство за групово прихващане на телекомуникации съгласно Закона за регулиране на разследващите правомощия Regulation of Investigatory Powers Act нарушава Европейската конвенция за правата на човека  (ЕКПЧ) поради непропорционална намеса в личния живот на гражданите или по начин, който надхвърля необходимото в едно демократично общество.

Според Съда, че макар че груповото прихващане на далекосъобщения за разузнавателни цели не е противоконституционно само по себе си, такъв режим трябва да бъде обект на контрол и баланс на всеки етап от прилагането му. Това означава, че груповото прихващане трябва да подлежи на разрешение, издадено в самото начало от независим орган, непрекъсната оценка на необходимостта и пропорционалността на предприетите мерки, както и надзор и независим преглед, след като вече е факт.

По-специално съдиите изтъкнаха съществени  недостатъци в режима като липсата на разрешение със заповед  на независим орган; липсата на думите за търсене в заявлението за издаване на заповед; неспособността да се гарантира, че думите за търсене, свързани с лицата, подлежат на предварително вътрешно одобрение; липсата на изискване относно това, че използването на думи за търсене, за които е известно, че са свързани с журналист подлежат на предварителен съдебен контрол; и липсата на гаранции,които  предотвратяват анализа на прихванати документи, за които се установява, че съдържат поверителни журналистически материали. Съдът обаче потвърди режима на Обединеното кралство за получаване на разузнавателни данни от чуждестранни агенции, тъй като установи, че законодателната основа съответства на разпоредбите на ЕКПЧ.

Голямата камара на Европейския съд за правата на човека също така прие, че макар че шведският Закон за разузнаване на сигналите (Signals Intelligence Act ) общо отговаря на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека, въпреки това я нарушава в известна степен поради липсата на ясно определени защитни мерки срещу произвола и злоупотребите.

Общо съдиите  формулираха  три недостатъка в режима на груповото прихващане: липсата на надзор и на независим преглед на прихващанията след като са факт; липсата на ясно правило за унищожаване на прихванат материал, който не съдържа лични данни; и липсата на изрично законово изискване да се вземат предвид интересите, произтичащи от неприкосновеността на личния живот, преди да се вземе решение за предаване на разузнавателните материали на чужди държави.

Линк  https://cdt.org/insights/not-a-secret-bulk-interception-practices-of-intelligence-agencies/

 

Коментари

comments