Пакетът за цифровите услуги (DSA) и онлайн рекламата

0
301

Онлайн платформите ще трябва да разкриват в реално време въз основа на правилото „ реклама по реклама“ и „потребител по потребител“  информация, идентифицираща рекламите като такива, с пояснение от чие име е била показана рекламата, както и „значима информация“ за основните параметри, използвани за насочване на потребителите.

Най-големите онлайн платформи ще трябва да поддържат най-малко една година след последното показване публично достъпен депозитар, съдържащ информация относно посочените данни, както и в допълнение към горното относно съдържанието на рекламата, периода, през който е била показана, броя на очакваните получатели и броя на действителните получатели.

Тези предложения са безпрецедентни и могат да доведат до неуправляемо ниво на безпорядък, особено ако се изисква цялата информация на ниво отделна реклама.

Как платформите и услугите ще общуват с търговците на пазара?

Онлайн платформите ще трябва да събират от търговците основна информация „познайте вашия клиент“ (KYC) и да полагат разумни усилия, за да я проверяват спрямо безплатни онлайн бази данни. За да подкрепят допълнително правата на потребителите, онлайн платформите трябва да проектират своите интерфейси по начин, който позволява на търговците да предоставят такава предварителна преддоговорна информация и сведения за безопасността на продуктите, както се изисква съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите.

За пазарите има ново ограничение на хостинг имунитета по отношение на отговорността според законодателството за защита на потребителите за тези платформи, които позволяват сключването на договори между потребители и търговци и когато услугата изглежда така, че съответният продукт или информация се предоставя от или под властта или контрола на онлайн платформата.

Коментари

comments