ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ НА ЕК ЗА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ В ЕВРОПА

0
445

Как трябва да се подготвят платформите за прилагането на Пакета за цифровите услуги на ЕК (DSA)?

Адвокатската кантора Taylor Wessing  съветва кои са най-важните стъпки за компаниите в периода преди влизане в сила на  регламента.

В НЯКОЛКО МАТЕРИАЛА ОБАЧЕ ЩЕ ПУБЛИКУВА ПРАВИЛАТА, КЪМ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИДЪРЖАТ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ, ЗА ДА МОГАТ ДА ОТГОВОРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. В тази част ви предлагаме препоръки относно обхвата и категориите адресати на закона, както и механизмите срещу незаконно съдържание.

Обхват: кои платформи и услуги

В обхвата на регламента влизат само посреднически услуги като онлайн платформи, услуги за социални медии, услуги за съобщения, пазари и интернет доставчици. Посредници са онези услуги, които са познати от Директивата за електронната търговия, състоящи се само от услуги за предаване, кеширане и хостинг. DSA се прилага дори за услуги, които не са установени в ЕС – стига услугите да имат „съществена връзка“ с ЕС. Наличието на значителни потребители в ЕС или дейности, насочени към ЕС, ще бъде достатъчно условие, за прилагане.

В коя категория попада услугата?

Има четири категории услуги:

Всички доставчици на посреднически услуги (те са само услуги за пренос, кеширане и хостинг от Директивата за електронната търговия).

Доставчици на хостинг услуги.

Доставчици на онлайн платформи (това е нова концепция, като хостинг услуги, които „съхраняват и разпространяват информация до публиката“, освен ако тази дейност не е второстепенна и чисто спомагателна характеристика на друга услуга; услугите на социалните медии са очевидният пример за тези платформи) .

Много големи онлайн платформи (това е подвид на онлайн платформите с над 45 милиона активни потребители месечно).

Посочените категории образуват „пирамида“ от услуги, а доставчиците на посредническите услуги са най-долу.

Всички задължения, обсъдени оттук нататък, се отнасят за тези услуги и, докато се придвижвате нагоре по пирамидата, на всяка подгрупа съответно се поставят и допълнителни задължения.

Какъв тип съдържание трябва да се следи с повишено внимание?

Всеки тип „незаконно съдържание“, което не е в съответствие със законодателството на ЕС или на държава членка. Вредното, но не незаконно съдържание не подлежи на задължения за премахване.

Какви активни стъпки трябва да се предприемат във връзка с незаконното съдържание?

Всички услуги трябва да включват информация относно ограниченията в техните условия, както и други изисквания – например относно  политики, процедури и инструменти, използвани за целите на модерирането на съдържанието, включително вземането на алгоритмични решения и човешки преглед. Всички услуги също трябва да докладват всяка година как модерират съдържанието, включително и за  дейности за откриване, идентифициране и справяне с незаконното съдържание или информация относно нарушения на условията.

Много големите онлайн платформи трябва да извършват годишни оценки на риска – например за разпространението на незаконно съдържание чрез техните услуги или за отрицателни последици върху основните права и да предприемат мерки за намаляването на тези рискове – например адаптиране на модерирането на съдържанието или иницииране или коригиране на сътрудничеството с доверени партньори. Тези платформи ще трябва да назначат един или повече служители по спазването на законодателството, които да докладват на най-високото ниво на управление и активно да наблюдават спазването на правилата, да обучават ръководството и служителите, да организират одити и да си сътрудничат с органите по прилагане.

 Как ще трябва да се промени вземането на решения по отношение на незаконното съдържание?

Платформите и услугите ще трябва да прилагат ограниченията обективно и пропорционално, като отчитат правата и законните интереси на всички участващи страни. Това ще бъде трудно упражнение на балансиране по отношение на съдържание, за което се твърди, че е незаконно, и още по-трудно за съответните органи да се възползват от „лесния вариант“ просто да свалят съдържанието в отговор на постъпила жалба. Ще трябва да се извърши значителна работа за подобряване на вътрешните процеси и процедури. Освен обясненията, които дължат, онлайн платформите ще се нуждаят от вътрешна система за обработка на жалби, достъпна за потребителите. Жалбите би трябвало да могат да бъдат прехвърляни към извънсъдебно уреждане на споровете, в което платформите трябва да участват добросъвестно и да бъдат обвързани с решенията.

Каква информация ще трябва да се разкрие във връзка с подадените жалби?

Онлайн платформите трябва да публикуват годишни доклади за броя и ефективността на жалбите, подадени съгласно тяхната вътрешна система за разглеждане на жалби. Те също така трябва да докладват подробности за автоматизираното модериране на съдържанието, включително да посочат целите, за които е използвано, неговата точност и прилаганите предпазни мерки. Освен това онлайн платформите трябва да публикуват шестмесечни отчети за средния брой месечно активни потребители във всяка държава членка, за да може координаторът за цифрови услуги да ги дефинира като много голяма онлайн платформа.

Много големите онлайн платформи ще трябва да определят в своите условия параметрите, които използват за всякакви системи за препоръчване на съдържание, заедно с опции за потребителите да ги модифицират или да им влияят, включително и една опция, която не се основава на профилиране. Те също така трябва да обмислят адаптирането на алгоритмичните системи за препоръки като част от мерките, които предприемат за намаляване на системния риск във връзка с незаконното съдържание, свободата на изразяване и дискриминацията и манипулирането на услуги, които оказват влияние върху обществото.

При поискване от координатора за цифрови услуги или от Комисията много големите онлайн платформи ще трябва да предоставят данни, необходими за наблюдението на спазването на DSA. Данните могат да включват цифри относно точността, функционирането и тестването на алгоритмичните системи за модериране на съдържанието, препоръчителни системи или рекламни системи. Контролните органи не само могат да поискат достъп за себе си, но и да изискват тези данни да бъдат предоставени на проверени академични изследователи.

Всички тези правила вероятно ще създадат проблеми за платформите, за които се отнасят. Подробностите за алгоритмичните системи, особено за препоръчващите системи, са изключително поверителни търговски тайни и се очаква платформите да настояват за оттеглянето на подобни изисквания.

Много големите онлайн платформи ще бъдат обект на годишен одит от независими организации, който ще завършва с одиторски доклад и доклад за изпълнението на одита.

Тези мерки представляват огромна административна тежест за доставчиците на съдържание, тъй като излагат цялата им вътрешна система за модериране на съдържание на безпрецедентни нива на контрол.

Кой ще прилага правилата и какви ще бъдат санкциите?

Всяка държава членка ще трябва да определи национални компетентни органи и координатори на цифрови услуги, които ще бъдат основните изпълнителни органи в мястото на установяване на платформите. Много големите онлайн платформи ще бъдат контролирани от Европейската комисия. Всички платформи и услуг  ще трябва да назначат лице за контакт със съответните органи или, ако са установени извън ЕС, законен представител в държава членка. Услугите ще подлежат на регулиране в държавата на основно установяване. Ако бившите служби на ЕС не назначат законен представител на ЕС, всички държави членки могат да имат юрисдикция над тях.

Лицата ще имат право на жалба или до координатора в държавата си на пребиваване, или в мястото на установяване на услугата. За неспазване на разпоредбите ще се дължат глоби до 6% от общия годишен глобален доход или оборот.

Какви са следващите законодателни стъпки?

Обществената консултация на Комисията е открита за мнения до 3 март 2021 г. Последващият законодателен процес в рамките на ЕС може да отнеме повече от две години, тъй като трите институции на Съюза разглеждат и договарят предложенията в рамките на обикновения законодателен процес. Реформите в тази област се протакат повече от две десетилетия и е малко вероятно пакетът, така както е замислен,  да успокои гласовете в подкрепа на регулирането.

*

Информираме читателите на Обаче за публикуването на  речника  на цифровото общество на сайта на МТИТС в pdf и в електронен формат.
https://www.mtitc.government.bg/glossary

Качен е също така на  българския портал за отворени данни на профила на МТИТС.
https://data.egov.bg/organisation/profile/dc6999c4-24ab-46a0-b32f-c8e884cf7b04<https://data.egov.bg/organisation/profile/dc6999c4-24ab-46a0-b32f-c8e884cf7b04><https://data.egov.bg/organisation/profile/dc6999c4-24ab-46a0-b32f-c8e884cf7b04>

На портала за отворени данни речникът на МТИТС е в exel съгласно изискванията за машинночетим формат.

 

Коментари

comments