Пакетът за цифровите услуги на Европейския съюз вече е факт – какво ни носи той?

0
839

На 15 декември 2020 г. Европейската комисия публикува дълго подготвяното и очаквано предложение за  Закон за цифровите услуги (DSA) и Закон за единния цифров пазар (DMA).

От две десетилетия насам Европейската комисия не е представяла подобен всеобхватен и значителен регулативен документ, свързан с новата цифрова действителност. Намерението е уредбата да се прилага по отношение на ключови играчи в цифровата екосистема, включително посреднически услуги, предлагащи мрежова инфраструктура, хостинг услуги като облак и уебхостинг услуги, онлайн платформи, обединяващи продавачи и потребители (като онлайн пазари, магазини за приложения, платформи за съвместна икономика и платформи за социални медии) и много големи онлайн платформи. Тази инициатива е насочена към укрепването на единния европейски цифров пазар и възлагането на по-големи отговорности на т.нар. много големи онлайн платформи (very large platforms) и цифрови пазачи (digital gatekeepers). Предложено е регулиране и на други проблеми и явления на цифровата комуникация.

Сега, когато окончателният текст е достъпен за европейската публика, бихме могли да изведем и акцентите в него.

Под формата на регламент, който ще бъде пряко приложим за държавите членки, новите правила имат за цел да гарантират еднакви задължения за защита и еднаква защита на правата на бизнеса и на потребителите на вътрешния пазар. Законодателният пакет формулира задължения за съответна проверка за някои посреднически услуги, включително процедури за уведомяване и действие относно незаконно съдържание и възможност за оспорване на решенията за модериране на съдържанието на платформите от потребителите. Включено е и задължение за определени онлайн платформи да получават, съхраняват и частично проверяват и публикуват информация за търговци, използващи техните услуги. Подходът „познайте вашия бизнес-клиент“ (“know your business client”), предназначен да предпазва от измамници, е познат от сектора на финансовите услуги.

Законът за цифровите услуги регулира подробно дейността на особено големите платформи онлайн. Съгласно дефиницията това са тези платформи, които имат повече от 45 милиона потребители в ЕС. Предложението урежда по-висок стандарт за прозрачност и отчетност за начина, по който те модерират съдържание, използват целенасочена реклама и прилагат алгоритми. Възлагат се задължения за оценка на риска, който техните системи пораждат, и за разработване на инструменти за управление на този риск, за да защитят своите услуги от манипулативни технологии. Според предложенията много големите онлайн платформи  ще трябва да се съобразят с новите правила или да бъдат изправени пред необходимостта да плащат глоби от 6% (съгласно DSA) или 10% (за DMA) от глобалните им  приходи през предходната година.

Същевременно Законът за цифровите пазари се съсредоточава върху негативните последици, произтичащи от определени действия на платформи, които действат като цифрови „пазачи“. Това са платформите, които оказват значително въздействие върху вътрешния пазар, служат като важна трансмисия за бизнес потребителите да достигнат до своите клиенти и които се възползват или ще се възползват в своята дейност от утвърдена и трайна позиция. DMA забранява на този вид платформи да  участват в практики, които Комисията смята за „очевидно несправедливи“, като например блокирането на потребителите да деинсталират предварително инсталиран софтуер. Целта е потребителите да имат най-широк избор в цифровия свят и единният пазар да остане конкурентен.

Пакетът закони се занимава не само с бизнес последиците на цифровизацията. Всички онлайн платформи (не само много големите сред тях), които показват реклами онлайн, ще трябва да гарантират, че хората, използващи техните услуги, могат да идентифицират „по ясен и недвусмислен начин и в реално време“: че показаната информация е реклама; от чие име е рекламата; и че са наясно с „основните параметри, използвани за определяне на получателя, на когото се показва рекламата“.

На много големите платформи ще се възлагат допълнителни задължения за прозрачност на предлаганите реклами, включително изискване за съставяне и публично достъпно хранилище относно показаното вече съдържание и към кого е било насочено, както и общия брой достигнати получатели.

Целта е рекламата в Интернет да се регулира по справедлив начин и да не подменя същинското съдържание.

За по-нататъшна борба с незаконното съдържание онлайн, всички платформи, които предоставят хостинг услуги, ще трябва да въведат удобни за потребителя механизми за известяване и действие срещу незаконното съдържание в техните услуги. Платформата домакин ще трябва да взима „навременно, усърдно и обективно“ решение относно всеки сигнал. Освен това много големите платформи ще трябва да предоставят по-подробни доклади на съответните органи за контрола, който прилагат върху незаконното съдържание.

Въведението към законодателния пакет подчертава, че много нови и иновативни цифрови услуги са се появили след приемането на Директивата за електронната търговия (2000/31 / ЕО). Въпреки че са допринесли за социалната и икономическата трансформация в Европа, те също така са се превърнали в източник на нови рискове и предизвикателства. Законодателните предложения имат за цел да създадат и институционализиран механизъм на европейско и национално равнище за справяне с проблемите  и да гарантират специално съвместното регулиране, което ще надгражда някои от доброволните инициативи, предприети вече от цифровите платформи по отношение на  фалшивите стоки или речта на омразата. От държавите членки на ЕС ще се изисква да назначат „координатор за цифрови услуги“, който ще отговаря за осигуряването на съответствие с новите разпоредби, проверката на потребителските номера на платформи в ЕС и определянето на платформите като „много големи онлайн платформи“ поне на всеки шест месеца. Освен това, на ниво ЕС ще бъде създаден нов орган, който да координира спазването и прилагането на DSA и DSM. Много големите платформи ще трябва да назначат и юридически представители в рамките на европейските държави-членки.

link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Коментари

comments